Förslag att samla ett team av kvalificerade veteraner för att installera ett extra kylsystem i kärnkraftverket Fukushima Daiichi.

  1. Normalt är industriella anläggningar försedda med säkrade, automatiska nedkörningssystem för att tryggt stoppa pågående processer, om och när oförutsedda fel inträffar; dessa system är tänkta att slå ifrån energi- eller bränsletillförseln till processen eller på andra sätt frikoppla dreven.
  2. När det gäller kärnkraftverk är det inte möjligt att bryta bränsletillförseln, i och med att systemets funktion så att säga är som en brännare inne i en bränsletank. Det enda sättet att undvika en härdsmälta vid nedkörningen är att kedjereaktionen tyglas genom införande av styrstavar in i reaktorkärnan och genom successiv kylning av bränslestavarna med ständigt cirkulerande kylvatten.
  3. Med andra ord får ett kärnkraftsverks kylsystem ALDRIG STÄNGAS AV, och det är därför som kylsystemen är mycket robust konstruerade för att ge mångdubbel säkerhet med sekundära, tertiära och ännu fler uppbackningar. Dessvärre var den tsunami som drabbade kraftverket nyligen betydligt starkare än kraftverksbolagets konstruktörer hade räknat med eller ens hade kunnat föreställa sig; följden var att samtliga uppbackningssystem förstördes eller slogs ut.
  4. Efter att kärnreaktionen bringats under kontroll, är det av största betydelse att de skadade kylsystemen repareras eller ersätts med nya, som måste konstrueras för att fungera tillförlitligt i tio år eller längre. Att kyla ned systemen med vatten ur en slang är på sin höjd en tillfällig och i längden ohållbar metod.
  5. Reparation eller inmontering av kylsystemen måste oundvikligen företas i en omgivning som är höggradigt förorenad av radioaktiva ämnen, vilket medför allvarliga risker för personernas hälsa längre fram i tiden. Därför bör det inte vara så att unga människor med en långvarig framtid förmås att arbeta med uppdrag av det aktuella slaget. Att för strålning utsätta personer av en generation som möjligen fortfarande fortplantar sig och sätter nya generationer till världen bör undvikas, oberoende av strålningens intensitet.
  6. De som bör ställa upp är den generation som vi tillhör, vi som medvetet eller omedvetet har accepterat byggandet av kraftverken i Fukushima och på andra håll, och som haft nytta av de enorma mängderna elenergi som producerats av dessa. Det är vi, särskilt de av oss som förespråkat kärnkraften som en säker energiform, som främst borde ställa oss till förfogande i gruppen för yrkesskickliga veteraner, vars uppgift är att installera eller reparera kylsystemen. Det är vår generations skyldighet gentemot följande generation och generationen därefter.
  7. En stor del av den reparationspersonal som för närvarande arbetar på de förstörda kärnkraftverken är sådana som satts i arbete utan hänsyn till deras ålder, kunskaper, kompetens och erfarenhet. Den trupp av kompetenta veteraner som är under bildning är tänkt att bestå av erfarna tekniker och ingenjörer som är betydligt bättre kvalificerade att sköta uppdraget, personer som kan jobba på platsen, med bättre omdöme och omtanke.

Yastel Yamada

Naka-kasai 5-chome 11-25-707, Edogawa-ku, Tokyo 134-0083, Japan
E-mail: svcf-admin@svcf.jp
Tfn & fax: +81-(0)3-565 930 63 mobil: +81-(0)90-565 930 63

Om Y. Yamada:

Född 1939
B. Sc. från ingenjörsvetenskapliga fakulteten vid Tokyo University
Anställd hos Sumitomo Metal Industries, Co. Ltd. 1962 – 1989. Arbetsuppgifterna var metallurgikonstruktion, fabrikskonstruktion, miljöplanering, etc.
Efter pensionen har han arbetat som frilanskonsult till år 2005
Arbetar för närvarande med frivilliga insatser för NGO-organ på flera områden